Korisni kontakti za prijavu prometnih i komunalnih problema

U cilju bolje informiranosti sugrađana i povećanja stupnja participacije te mogućnosti utjecaja na kvalitetu života s naglaskom na komunalna i prometna pitanja, objavljujemo na jednom mjestu kontakte nadležnih zagrebačkih gradskih službi:

 1.      Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 • gradski.ured.graditeljstvo@zagreb.hr
 • stanko.kordic@zagreb.hr (pročelnik)
 • mario.milicevic@zagreb.hr (pomoćnik pročelnika za promet)

1.a Sektor za komunalno i prometno redarstvo

Obavljaju se poslovi provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, održavanje nerazvrstanih cesta, promet na području Grada Zagreba, prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz kočijama i auto taksi prijevoz.

 • redarstvo@zagreb.hr 
 • 01/610 1566 (svaki dan od 7 do 22h)

1.b Odsjek za zelene površine

U Odsjeku za zelene površine obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom redu u vezi s donošenjem rješenja iz područja zelenila, davanja mišljenja i suglasnosti na projekte i radove na uređenju i održavanju javnih zelenih površina, vođenja i održavanja katastra javnih zelenih površina, izrada stručnih mišljenja na urbanističke planove, davanja prijedloga za uređenje i stručna suradnja pri izradi programa održavanja javnih zelenih površina, stručne suradnje u izradi nacrta propisa u vezi sa zelenilom, pripremanja i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz područja zelenila, davanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.

 • mihaela.milcic@zagreb.hr 
 • nediljka.gojceta@zgh.hr (Zagrebački Holding) – zelenilo

1.c Mala zimska služba

 • zimska.sluzba@zagreb.hr
 • dragana.jaramaz@zagreb.hr (koordinatorica)

2. Zagreb Cycle Unit

Radna skupina ZG Cycle Unit osnovana je u rujnu 2014. godine sa ciljem planiranja razvoja i implementacije biciklističkog prometa i cikloturizma na području grada Zagreba. U novom sastavu djeluje od rujna 2021.

3. Mjesni odbori gradskih četvrti

Plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora sadrži poslove i radove čišćenja javnih površina i održavanja parkova i drugih ozelenjenih površina te nerazvrstanih cesta na području mjesnog odbora. Ako vijeće mjesnog odbora ne donese plan do 1. ožujka tekuće godine, akcije za  područje tog mjesnog odbora odredit će vijeće gradske četvrti u planu komunalnih aktivnosti. Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora donose programe i planove na osnovi uvida u cjelinu komunalnih potreba na svojim područjima i vlastitih procjena prioriteta tih potreba, maksimalno poštujući, pritom, prijedloge i zahtjeve građana. gradskih četvrti. O prikupljanju i obradi relevantnih informacija o potrebama i mogućnostima zadovoljavanja tih potreba skrbi Gradski ured za mjesnu samoupravu koji istodobno brine i o realizaciji programa i planova te osigurava vijećima praćenje realizacije.

 • kontakti su dostupni na linku

Temeljem poziva na društvenim mrežama u Europskom tjednu mobilnosti 2022, građani mogu iskazati interes za postavljanje modularnih stalaka za bicikle na željenim lokacijama vijećima gradskih četvrti nadležnim za te lokacije.

4. Zagrebački holding

 • zimska služba: 01/6422 227, 01/6422 228

Ažurirano u ožujku 2023.

Previous articleGradu Varaždinu uručen je certifikat „Poslodavac prijatelj bicikliranja“
Next articleAžurirali smo priručnik za građane “Prometna sigurnost po mjeri svih”