Korisni kontakti za prijavu prometnih i komunalnih problema

U cilju bolje informiranosti sugrađana i povećanja stupnja participacije te mogućnosti utjecaja na kvalitetu života s naglaskom na komunalna i prometna pitanja, objavljujemo na jednom mjestu kontakte nadležnih zagrebačkih gradskih službi:

 1.      Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: obnovu zgrada oštećenih potresom, izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo), poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 • info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
 • dinko.bilic@zagreb.hr (pročelnik)
 • mladen.tomac@zagreb.hr (zamjenik pročelnika)
 • milan.rendulic@zagreb.hr (zamjenik pročelnika)

1.a Sektor za komunalno i prometno redarstvo

Obavljaju se poslovi provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, održavanje nerazvrstanih cesta, promet na području Grada Zagreba, prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz kočijama i auto taksi prijevoz.

 • redarstvo@zagreb.hr 
 • 01/610 1566 (svaki dan od 7 do 22h)

1.b Odsjek za zelene površine

U Odsjeku za zelene površine obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Odluke o komunalnom redu u vezi s donošenjem rješenja iz područja zelenila, davanja mišljenja i suglasnosti na projekte i radove na uređenju i održavanju javnih zelenih površina, vođenja i održavanja katastra javnih zelenih površina, izrada stručnih mišljenja na urbanističke planove, davanja prijedloga za uređenje i stručna suradnja pri izradi programa održavanja javnih zelenih površina, stručne suradnje u izradi nacrta propisa u vezi sa zelenilom, pripremanja i izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba iz područja zelenila, davanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.

 • mihaela.milcic@zagreb.hr 
 • nediljka.gojceta@zgh.hr (Zagrebački Holding) – zelenilo

1.c Mala zimska služba

 • zimska.sluzba@zagreb.hr
 • dragana.jaramaz@zagreb.hr (koordinatorica)
 1. Zagreb Cycle Unit

Radna skupina ZG Cycle Unit osnovana je u rujnu 2014. godine sa ciljem planiranja razvoja i implementacije biciklističkog prometa i cikloturizma na području grada Zagreba. U novom sastavu djeluje od rujna 2021.

 • zgcu@zagreb.hr
 • darinka.jug@zagreb.hr (koordinatorica: Darinka Jug)
 • Vozim za Zagreb
 1. Mjesni odbori gradskih četvrti

Plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora sadrži poslove i radove čišćenja javnih površina i održavanja parkova i drugih ozelenjenih površina te nerazvrstanih cesta na području mjesnog odbora. Ako vijeće mjesnog odbora ne donese plan do 1. ožujka tekuće godine, akcije za  područje tog mjesnog odbora odredit će vijeće gradske četvrti u planu komunalnih aktivnosti. Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora donose programe i planove na osnovi uvida u cjelinu komunalnih potreba na svojim područjima i vlastitih procjena prioriteta tih potreba, maksimalno poštujući, pritom, prijedloge i zahtjeve građana. gradskih četvrti. O prikupljanju i obradi relevantnih informacija o potrebama i mogućnostima zadovoljavanja tih potreba skrbi Gradski ured za mjesnu samoupravu koji istodobno brine i o realizaciji programa i planova te osigurava vijećima praćenje realizacije.

 • kontakti su dostupni na linku

4. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poljoprivredu i šumarstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, poslove predlaganja, pripreme i izrade strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentaciju projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za strategijsko planiranje i razvoj Grad te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

(poziv za iskazivanje potrebe postavljanja parkirališta za bicikle za institucije, ustanove, tvrtke i vlasnike poslovnih prostora na području Zagreba u rujnu 2018. god.)

 • gospodarstvo@zagreb.hr
 • 01/610 1216

5. Zagrebački holding

 • zimska služba: 01/6422 227, 01/6422 228

Ažurirano: siječanj 2022.

Previous articleDosje “Vukovarska”
Next articleZelena čistka s BIOM-om i Sindikatom biciklista