Korisni kontakti za prijavu prometnih i komunalnih problema

  U cilju bolje informiranosti sugrađana i povećanja stupnja participacije te mogućnosti utjecaja na kvalitetu života s naglaskom na komunalna i prometna pitanja, objavljujemo na jednom mjestu kontakte nadležnih zagrebačkih gradskih službi:

  1.      Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

  Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i  promet obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i komunalno redarstvo, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare za prijevoz osoba, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

  • info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
  • dinko.bilic@zagreb.hr (pročelnik: Dinko Bilić)

  Sektor za komunalno i prometno redarstvo

  Obavljaju se poslovi provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, održavanje nerazvrstanih cesta, promet na području Grada Zagreba, prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz kočijama i auto taksi prijevoz.

  • komunalno.redarstvo@zagreb.hr
  • 01/610 1566 (svaki dan od 8 do 20h)

  Obavljaju se poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnim zakonom.

  • prometno.redarstvo@zagreb.hr 
  • 01/616 6131 

  Mala zimska služba

  • zimska.sluzba@zagreb.hr
  • dragana.jaramaz@zagreb.hr (koordinatorica: Dragana Jaramaz)
  1. Zagreb Cycle Unit

  Radna skupina ZG Cycle Unit osnovana je u rujnu 2014. godine sa ciljem planiranja razvoja i implementacije biciklističkog prometa i cikloturizma na području grada Zagreba.

  • zgcu@zagreb.hr
  • darinka.jug@zagreb.hr (koordinatorica: Darinka Jug)
  1. Mjesni odbori gradskih četvrti

  Plan malih komunalnih akcija mjesnog odbora sadrži poslove i radove čišćenja javnih površina i održavanja parkova i drugih ozelenjenih površina te nerazvrstanih cesta na području mjesnog odbora. Ako vijeće mjesnog odbora ne donese plan do 1. ožujka tekuće godine, akcije za  područje tog mjesnog odbora odredit će vijeće gradske četvrti u planu komunalnih aktivnosti. Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora donose programe i planove na osnovi uvida u cjelinu komunalnih potreba na svojim područjima i vlastitih procjena prioriteta tih potreba, maksimalno poštujući, pritom, prijedloge i zahtjeve građana. gradskih četvrti. O prikupljanju i obradi relevantnih informacija o potrebama i mogućnostima zadovoljavanja tih potreba skrbi Gradski ured za mjesnu samoupravu koji istodobno brine i o realizaciji programa i planova te osigurava vijećima praćenje realizacije.

  • kontakti su dostupni na linku

  4. Gradski ured za gospodarstvo energetiku i zaštitu okoliša

  Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od elementarnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

  (poziv za iskazivanje potrebe postavljanja parkirališta za bicikle za institucije, ustanove, tvrtke i vlasnike poslovnih prostora na području Zagreba u rujnu 2018. god.)

  • gospodarstvo@zagreb.hr
  • 01/610 1216

  5. Zagrebački holding

  • zimska služba: 01/6422 227, 01/6422 228