Archives

    Naglašavajući zdravstvene, ekonomske i prometne prednosti, projekt ACTIVE ACESS nastoji motivirati građane na korištenje bicikla i hodanje. U viziju projekta uvrštene su i mentalne mape kao važan alat za stjecanje novih urbanih iskustava.